Cirurgia refractiva

Què és la cirurgia refractiva?

Amb les tècniques de cirurgia refractiva s’eliminen o redueixen els defectes de graduació (miopia, hipermetropia i astigmatisme) amb l’objectiu d’aconseguir una bona visió sense necessitat d’utilitzar ulleres o lents de contacte.

Per al tractament quirúrgic d’aquestes alteracions ha diverses opcions tècniques en funció de factors com l’edat del pacient, les diòptries a corregir, l’agudesa visual i l’estat del cristal·lí.

LASIK

La tècnica més coneguda i utilitzada per corregir els defectes de refracció és el LASIK (làser in situ keratomileusis), per a la qual s’utilitza el làser excímer. La primera vegada que es va utilitzar aquest làser per a la correcció de la miopia va ser en 1987. Des de llavors s’han realitzat amb èxit milers d’intervencions a tot el món. Encara que, com tot acte quirúrgic, no està exempt de possibles complicacions, aquestes són rares, sent una tècnica molt precisa i segura

Amb aquesta tècnica es poden obtenir bons resultats en casos de miopia compresa entre 1 i 12 diòptries, hipermetropia entre 1 i 5 diòptries i astigmatisme entre 1 i 6 diòptries. A més, i depenent del defecte de graduació que presenta cada pacient i de les característiques dels seus ulls, permet personalitzar el tractament. D’aquesta manera es fa una cerca de la còrnia, es modela de manera homogènia i s’eviten les irregularitats que poden aparèixer amb altres tipus de làser. Tot això contribueix a l’obtenció d’una millor qualitat visual final en els nostres pacients.

Aquesta intervenció es fa en pocs minuts i, com la recuperació visual és molt ràpida, el pacient pot reincorporar-se a les seves activitats quotidianes en 24-48 hores.

 Aspectes importants que s’han de tenir en compte abans de la intervenció

Pot operar qualsevol persona major de 18 anys que tingui miopia, hipermetropia i / o astigmatisme que no hagi variat significativament, almenys, durant l’últim any, ja que el que es pretén amb la cirurgia és eliminar el defecte refractiu existent en aquest moment, però no actua sobre l’evolució del mateix.

Abans de l’operació és molt important fer una bona exploració de totes les estructures oculars per estar segurs que no hi ha cap alteració que contraindiqui o augmenti el risc de la intervenció. No aconsellem la intervenció en persones amb patologies oculars importants, com determinades alteracions de la còrnia, cataractes o processos inflamatoris intraoculars. Durant l’embaràs, a causa que poden produir-se canvis de la graduació, tampoc és aconsellable la intervenció.

Els pacients portadors de lents de contacte toves han d’interrompre el seu ús una setmana abans de fer l’estudi preoperatori, i durant 15 dies si es tracta de lents de contacte rígides. Abans de la cirurgia només cal estar 3 o 4 dies sense elles.

Edita